Rapport från höstmötet

Ett 50-tal personer slöt upp när AVF bjöd in till höstmöte i Aspenässkolan. Lerny Hermansson, bygglovschef i Lerums kommun, var inbjuden för att förklara vad som gäller angående förtätning i Aspenäs. En fråga gällde policyn om minsta tomtstorlekar i området. Enligt Hermansson var denna policy olaglig och därför upphävde kommunfullmäktige den. 

Flera av de närvarande undrade hur man ska gå tillväga om man vill bevara områdets karaktär. Hermansson föreslog att man skulle gå samman och ta fram förslag på vad man vill med området. Det skickar man till kommunen och politikerna. Det finns två huvudalternativ, antingen att arbeta för att få fram en detaljplan eller en områdesbestämmelse (som inte är lika omfattande som en detaljplan). AVF:s styrelse meddelade på plats att föreningen inte kommer att delta i ett sådant arbete, eftersom medlemmarnas intressen skiljer sig åt. Men det är fullt möjligt att boende i ett visst område går samman och tar fram ett förslag till kommunen.