Stadgar

Stadgar


§ 1

Föreningens namn är Aspenäs Villaägares Förening.

§ 2

Föreningens syfte är att inom det geografiska område, som beslutats av föreningen, ta tillvara och hävda gemensamma intressen, främja gemenskap och trivsel samt även betjäna allmännyttan.

§ 3

Föreningen skall vara neutral i såväl politiskt som religiöst hänseende.

§ 4

Varje villaägare eller dennes hyresgäst inom föreningens geografiska område eller tidigare medlem, som avflyttat från detta område ingår som medlem, om vederbörande erlagt medlemsavgift. Dock skall ledamöterna i valberedningen vara bosatta inom området.

Medlem som inte följer stadgarna eller motarbetar föreningen och/eller dess styrelse kan uteslutas av föreningsmöte.

§ 5

Minst två föreningsmöten skall hållas varje år. Årsmötet före 1 mars.

Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller 20% av medlemmarna anser detta

§ 6

Räkenskaperna omfattar kalenderår och skall vara avslutade före den 1 februari följande år, då bokslutet skall överlämnas till revisorerna. Revisionen skall vara avslutad senast två veckor före årsmötet.

Föreningens räkenskaper och handlingar skall alltid finnas tillgängliga närhelst revisorerna önskar.

§ 7

För granskning av föreningens räkenskaper skall på årsmötet för en tid av ett år väljas två revisorer och en ersättare.

§ 8

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och gäller innevarande år.

§ 9

Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och två ersättare.

Ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget.

Övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år, halva antalet varje år.

De ordinarie ledamöterna av styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och materialförvaltare.

Mandattiden räknas från årsmöte till och medårsmöte ett respektive två år senare.

Ersättarna bör vara närvarande på samtliga styrelsemöten. Då någon av de ordinarie ledamöterna saknas skall den ersättare, som haft befattningen längst, ha rösträtt i första hand.

§ 10

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter (ordförande inräknad) är närvarande. Styrelsen skall ha minst fyra möten per år.

§ 11

Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

§ 12

Ordföranden och styrelseledamöterna ansvarar gemensamt för föreningens tillgångar enligt på årsmötet beslutad budget.

§ 13

Protokoll skall föras vid alla styrelse-och föreningsmöten. Dessa skall sedan arkiveras på ett betryggande sätt.

§ 14

Information om föreningens verksamhet skall kontinuerligt sändas till medlemmarna. Kallelse till möten med angivet datum skall ske senast 30 dagar före mötet. Föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast en vecka före mötet. Motioner från medlemmar skall lämnas till någon styrelsemedlem i så god tid före det aktuella mötet att styrelsen hinner bereda frågan och få med den på föredragningslistan.

§ 15  

På årsmötet skall följande frågor alltid behandlas:

  • verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående år

  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  • val av ordförande för innevarande år

  • val av styrelseledamöter och ersättare för innevarande år

  • val av revisorer och ersättare för innevarande år

  • val av valberedning för innevarande år

  • beslut om budget för innevarande år

  • beslut om medlemsavgiftens storlek för innevarande år

  • fråga om kostnadsersättningar för innevarande år och dess storlek

  • övriga frågor eller motioner som delgetts på föredragningslistan

§ 16

[utgått]

§ 17

Valberedningen bör försöka föreslå styrelseledamöter på ett sådant sätt att varje del av området blir representerad.

§ 18

Vid röstning äger varje myndig medlem en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Beslut fattas med enkel röstmajoritet utom i de frågor där stadgarna säger något annat.

§ 19

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas av två efter varandra följande medlemsmöten (varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte) med minst en månads mellanrum och med två tredjedels röstmajoritet.

§ 20

Beslut om föreningens upphörande skall, för att vara giltigt, fattas av två efter varandra följande föreningsmöten (varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte) med minst en månads mellanrum och med två tredjedels röstmajoritet. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas till allmän nytta, trevnad eller prydnad inom föreningens geografiska område.

Beslut om till vilket eller vilka av dessa ändamål tillgångarna skall användas fattas på samma årsmöte som beslutet om upplösning.


§ 14 är ändrad enligt beslut på årsmöte 2000-03-21 och höstmöte 2000-10-17

§ 4 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2000-10-17 och årsmöte 2001-03-20

§ 5 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26

§ 8 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26

§ 12 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26

§ 14 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26

§ 15 är ändrad enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26

§ 16 har utgått enligt beslut på höstmöte 2001-10-16 och årsmöte 2002-02-26