Områdesbestämmelser Aspenäs

Områdesbestämmelser Aspenäs

 

För snart fyra år sedan beslöt kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på områdesbestämmelser som kunde reglera avstyckningar och nybyggnation inom området i Aspenäs som ligger utanför detaljplan. Uppdraget skulle vara klart inom två år stod det i uppdragsbeskrivningen. För ca ett år sedan var ett förslag ute på samråd. Ett bearbetat förslag har nu förevisats politiken som har bortlagt ärendet. I september är det val och det är inte uteslutet att frågan kommer in i den lokala valdebatten, partierna verkar inte vara överens.

 

Det liggande förslaget berör ALLA fastighetsägare inom området. Framförallt är det är det två saker som sticker ut. Det första är att det som avsågs i uppdraget gällande avstyckningar och nybyggnation har knappt behandlats alls i förslaget. Det andra är att ca 20% av fastigheterna kommer att varsamhetsklassas, vilket innebär restriktioner på vad man får göra för exteriöra förändringar på huset. Det senare kommer att avgöras av kommunens byggnadsnämnd genom utökad plikt för bygglov. Förslaget innehåller också att antikvariska utredningar kommer att vara ett instrument för avgörande vad som får göras med huset. Dessa bygglov och utredningar kommer att få bekostas av fastighetsägaren. Att man valt just 20 % av fastigheterna innebär att man i praktiken har klassat hela Aspenäsområdet med varsamhetsbestämmelser och att ALLA fastighetsägare kommer att mötas av varsamhetsbestämmelserna om de avser göra förändringar på sin fastighet. Föreningens styrelse uppmanar alla medlemmar och även övriga fastighetsägare att sätta sig in vad bestämmelserna innebär för Er och Era grannar.

 

Det har kommit till föreningens kännedom att det har bildats en gruppering som håller på att sätta sig in djupare i vad förslaget till områdesbestämmelser kommer att innebära. De kommer med stor sannolikt synliggöra detta på något sätt. Så håll ögon och öron öppna så kan ni nog få hjälp att tolka detta.

 

Föreningens styrelse tillskrev kommunen under samrådstiden. Detta brev finns sedan tidigare på hemsidan.