Föredragningslista årsmötet 2019

Aspenäs Villaägares Förening 

Föredragningslista för årsmöte den 6 mars 2019 

 

§1. Mötets öppnande 

§2. Mötets behöriga utlysande 

§3. Godkännande av föredragningslista 

§4. Val av ordförande för mötet 

§5. Val av sekreterare för mötet 

§6. Val av två justeringspersoner 

§7. Verksamhetsberättelsen för 2018 

§8. Redovisning av 2018 års räkenskaper 

§9. Revisorernas rapport 

§10. Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§12. Styrelsens planer för 2019 

§13. Fastställande av budget för 2019. 

§14. Val till föreningens styrelse 

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

§16. Val av valberedning jämte suppleant 

§17. Förslag till ändringar i föreningens stadgar 

§5. Minst två föreningsmöten ska hållas varje år. Årsmötet före 1 mars.” Styrelsen föreslår att sista dag för årsmötet flyttas fram en månad till 1 april. 

§7För granskning av föreningens räkenskaper skall på årsmötet för en tid av ett år väljas två revisorer och en ersättare.” Styrelsen föreslår ett minskat antal revisorer med tanke på föreningens måttliga ekonomiska omsättning. Förslaget är att välja två revisorer och ingen ersättare.  

§8Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och gäller innevarande år.” Styrelsen föreslår att årsmötets beslut om medlemsavgiften ska gälla för nästkommande år. 

§18. Fastställande av 2019 års medlemsavgift  

§19. Styrelsearvode                           

§20. Behandling av en inkommen motion gällande åtgärdsplan för träden i Seatons Allé samt styrelsens rekommendation  

§21. Övriga frågor 

§22. Avtackningar 

§23. Mötets avslutande